dimecres, 8 de maig del 2024

Eleccions al Parlament de Catalunya 2024: propostes d'emergències i bombers

Des de fa uns quants anys que analitzo els programes electorals dels partits polítics que es presenten a les eleccions. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i aquestes són les propostes més en matèria d'emergències que resumeixo a continuació i on sobretot també destaco que proposen pels bombers voluntaris.

ERC:  

Sota el títol "La seguretat i les emergències al servei de la ciutadania",  té 15 grans propostes molt desenvolupades, més tres línies estratègiques a seguir, que són: 

Sistema de policia integral i de proximitat, complementar el cos de Mossos i la policia local com un sol sistema de policia, integrat també pel cos d’Agents Rurals. Garantir el nombre d’efectius necessaris de tots els cossos operatius dotant-los i disposant de les infraestructures i equipaments necessaris. I feminització dels cossos operatius per continuar amb la transformació feminista liderada pel Departament d'Interior.  

Proposen actualitzar el marc legal en matèria de seguretat i emergències a Catalunya a través de l’impuls necessari de 4 textos normatius: Elaboració de la llei del Sistema de Policia de Catalunya. Aprovació d'una nova llei de Bombers que consolidi el model de Bombers. Revisió de la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya i impuls d’una nova llei de les agrupacions de defensa forestal (ADF). 

Propostes més concretes: 

- Fer noves promocions continuades al Cos de Bombers, per assolir l'any 2028, 3.300 bombers i bomberes funcionaris i 2.100 bombers i bombers voluntàries.

- Potenciació internacional del ISPC i la formació deslocalitzada.

- Aprovar el Pla estratègic Bombers 2025-2030.

-  Clarificar els criteris d’actuació coordinada de les ADF amb la resta de serveis de prevenció i extinció d’àmbit forestal i rural. 

Destacar que en el programa de les eleccions del 2021 es llegia: "Reconversió dels cossos de bombers voluntaris en personal laboral a través de la creació d’una empresa pública".

En el programa electoral del 2024 aquesta proposta ha desaparegut, però no perquè s'ha fet al llarg del mandat, sinó per ignorar-la. Un incompliment electoral és la cosa més greu que pot fer un partit polític. ERC, pel que fa als bombers voluntaris ha perdut tota credibilitat. 

PSC

Només tenen quatre propostes de tot aquest àmbit:

1. Assolir els 3.500 bombers efectius a la pròxima legislatura, dimensionant les successives convocatòries tenint en compte l’elevat nombre de jubilacions que es produirà, de manera que hi hagi un increment net anual d’efectius.

2. Assolir una plantilla de 900 Agents Rurals a finals de la legislatura, dimensionant les convocatòries per garantir un increment anual net d’efectius, descomptades les jubilacions

3 .Donar continuïtat a la tasca iniciada al Parlament de Catalunya pel Grup de treball sobre bombers voluntaris, revisant el seu encaix en el sistema de gestió d’emergències, tenint en compte els canvis legislatius esdevinguts d’ençà de la seva creació en matèria laboral i de seguretat i incorporant en l’anàlisi les darreres sentències de diversos tribunals europeus. I tot plegat amb el triple objectiu de garantir la seva seguretat, d’aportar seguretat jurídica al conjunt del sistema i d’aprofitar el valuós capital humà que representen.

4. Reconèixer el paper de les Agrupacions de Defensa Forestal en els àmbits de vigilància, prevenció i primera extinció d’incendis forestals i agrícoles i definir el seu rol en les tasques de suport a l’extinció, sempre sota el criteri i comandament de Bombers.

JUNTS+Puigdemont

Sota el títol 'Seguretat i defensa' té unes 50 propostes desenvolupades amb els seus objectius i accions, on es parla també d'impulsar una nova regulació de les ADF, i on podem destacar que volen fer per Bombers un nou Pla 25/30, compromesos amb el Pla 20/25. 

També volen incrementar el cos d’Agents Rurals i crear la Secretaria General de Resiliència, que englobaria les actuals DG de Protecció Civil i DG de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

Pel que fa als bombers voluntaris: 

- Continuarem donant suport i reforçant el model mixt de Bombers de Catalunya (cos de bombers funcionaris i cos de bombers voluntaris), de reconeguda solvència, eficàcia i eficiència en l’atenció a les emergències, i especialment davant les lleis marc estatals que pretenguin uniformitzar i, per tant, liquidar el nostre model propi. 

- Dotar els bombers voluntaris dels recursos humans, materials i tecnològics que permetin dur a terme eficaçment les seves intervencions. 

- Reforçar l’estructura de Bombers Voluntaris, actualitzant-ne  el reglament i dotant-los d’una  assegurança de salut.

COMUNS

Sota el títol "Millorar el sistema de protecció civil i emergències", té 12 propostes en aquest àmbit, on es destaca aprovar una nova llei de protecció civil de Catalunya, i del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments i integrar les ADF com a membres de ple dret de l’equip d’intervenció. 

També proposen aplicar les recomanacions de l’informe “El Cos de Bombers de la Generalitat i el sistema d’emergències de Catalunya” del síndic de greuges (maig 2019), impulsant un pacte de país sobre el cos de bombers i el sistema d’emergències de Catalunya i dotant de  recursos econòmics el Projecte Bombers 2025.Internalització del servei 112. 

Pel que fa als bombers voluntaris, la proposta estrella: 

- Regularització extraordinària i voluntària dels actuals bombers voluntaris de la Generalitat com a personal laboral, en places a extingir al moment en què es vagi produint la seva jubilació.

CUP:  

Té per una banda un apartat de gestió forestal i de prevenció d'incendi forestals, amb deu propostes i per l'altre unes 50 propostes desenvolupades de 'Model de seguretat', dividit en 'seguretat per totes i tots' i en 'una proposta de sistema d'emergències'.   

Diuen que cal un diàleg obert i sincer amb totes les parts implicades: Bombers funcionaris i voluntaris, agents rurals, personal de l’administració, des del respecte i el reconeixement de les parts per poder preservar el model d’emergències propi de Catalunya, garantir al seu conjunt el reconeixement, la dignitat i les condicions materials necessàries per fer les seves tasques, donar resposta a les mancances del model actual i poder articular el sistema d’emergències enfront incendis necessari per a la Catalunya del S. XXI. 

També proposen que cal seguir apostant i treballant per la feminització del cos de bombers. Dignificació de parcs, implantar parcs professionals a tot el territori. Establir un pla continu de renovació de materials, equips i materials. Estudi de la creació d'una empresa pública de manteniment i reparacions. Millora en la contractació i la externalització dels recursos.  

Proposen internalitzar el 112, acabar amb les empreses privades que es lucren d’aquest servei essencial i millorar les condicions dels treballadors i treballadores del 112. 

i també proposen revisar la Llei de protecció civil per adaptar-la a la realitat de les diferents tipologies de municipis, tant en l’àmbit de població, d’indústries i turisme.

Bombers voluntaris: 

- Sobre el model mixt cal abordar les mancances d’aquest model i treballar perquè personal voluntari no estigui obligat a treballar de forma obligatòria. Cal alhora que tot el personal voluntari estigui dignificat i sigui  respectat. Cal que es garanteixi que disposen de les condicions materials necessàries per poder fer les seves  tasques. Cal garantir també que tenen la mateixa cobertura que la resta de personal d’emergències davant  incidents, baixes o accidents. Cal, doncs, donar seguretat jurídica, formació i les condicions materials necessàries a tot el voluntariat. La CUP es compromet a reprendre en la legislatura vinent el grup de treball sobre bombers voluntaris per poder concretar el futur d’aquest model amb la resta d’actors.

ALIANÇA CATALANA:

Aquest partit d'extrema dreta, obessionat en les seves propostes racistes i xenòfobes i malgrat diuen salvar Catalunya, i tot tenint en compte que les emergències són una estructura d'estat no tenen cap proposta en matèria d'emergències ni protecció civil. Volen salvar Catalunya i no parlen en cap moment de cap mesura de protecció civil, ni plans d'emergència, ni de gestió de catàstrofes industrials o naturals. Cap mesura per fer front al canvi climàtic. Cap mesura per millorar Bombers, Agents Rurals, ADF. Fuck nazis! 

Alhora, PP, VOX i Ciudadanos: tampoc tenen cap proposta en aquest àmbit de les emergències i la Protecció Civil. 

pd: Aneu a votar. Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres.