dimarts, 23 de setembre del 2014

Al·legacions a l'esborrany de reglament

La Direcció General ha enllestit un esborrany de reglament dels bombers voluntaris.

Aquest esborrany de reglament no té l’aprovació per part dels caps de parc dels bombers voluntaris membres del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya. Aquest fet és una llàstima ja que la Direcció General enlloc de buscar el màxim consens ha tirat pel dret i no ha escoltat les reivindicacions dels bombers voluntaris.   

Jo he decidit presentar una sèrie d’al·legacions, perquè sempre és millor fer alguna cosa, que no pas criticar i criticar i no fer res. Almenys, aquestes al·legacions, seran llegides i revisades i sempre puc arribar a convencer als  seus redactors.Mentre alguns bombers voluntaris es dediquen a fer la guineu (guineu en el sentit de buscar esquirols per tot arreu), el xerrameca i a ser irrespectuosos, d'altres continuem treballant per la millora dels bombers voluntaris.


Bàsicament, el resum de les esmenes vindria ser el següent:


- Ser agents de l’autoritat quan s’està de servei, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situació de perill. No pot ser que un cobrador d'un peatge sigui agent de l’autoritat, i un bomber voluntari estant de servei, no ho sigui. 


- Mateix requisit d'accés que els bombers funcionaris. Un bomber voluntari, ha de tenir, uns mínims d'exigència, i aquests han de ser els mateixos que els funcionaris. Així entre d'altres: nivell C de català i carnet de camió. I les proves físiques ha de ser les mateixes. Si la feina és la mateixa, les condicions d'accés han de ser les mateixes.


-   Un dels requisits (tal com està contemplat ara i que no s’hauria de perdre) és viure prop del Parc de Bombers. El fet de viure al mateix lloc on està el parc, és una gran avantatge pel coneixement del terreny, dels recursos, etc. I a més, hauria de ser un plus per les poblacions petites, per incentivar l’arrelament i no marxar a viure/treballar a una ciutat gran.


-  El cap de parc ha de tenir uns requisits mínims acadèmics, de formació i d'experiència. El cap de parc, no pot ser el més simpàtic, ha de ser el més ben preparat.  Per ser cap de parc, s’hauria de ser caporal, sergent o oficial. I les seves funcions, han de ser les mateixes de comandament que els funcionaris.


-  S’ha de contemplar un mínim d'hores de guàrdies presencials, així com un mínim de pràctiques i formació, com a sentit de la responsabilitat i el compromís.


-    El consell de bombers voluntaris si és l’òrgan que representa a tots els bombers voluntaris, ha de ser votat per tots els bombers voluntaris, no només pels caps de parc i de manera ponderada com passa ara. Un bomber, un vot. Democràcia 100%.I finalment, un apunt, el procés de redacció hauria de ser un procés totalment obert, transparent, participatiu i democràtic. I una vegada enllestit, el reglament hauria de ser votat per tots els bombers voluntaris. Els bombers voluntaris han de poder decidir lliurement sobre el seu futur. És això el que estem demanant a la Catalunya del segle XXI, oi? 

Aquí van les al·legacions: AL·LEGACIONS A LA VERSIÓ DEL PROJECTE DE NOU REGLAMENT QUE ES VA SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DEL CONSELL DE BOMBERS/ERES VOLUNTARIS/ÀRIES DE LA GENERALITAT EN LA REUNIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EN DATA 15 DE JULIOL DE 2014.

1a AL·LEGACIÓ*Al llarg de tot el reglament substituir “Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya”, per “Bombers Voluntaris del Cos de Bombers de la Generalitat de CatalunyaExplicació: Conceptualment hi hauria d’haver un únic Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (compost per funcionaris, voluntaris i el que calgui) i aquest reglament n’hauria de regular els bombers voluntaris del COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per tant no crec encertat que reguli el  “cos” de bombers voluntaris. Tota referència a “cos de bombers voluntaris” hauria de ser, doncs, suprimida i substituïda per “Bombers Voluntaris del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya”.

2a AL·LEGACIÓArticle 2 Definició, naturalesa i principis d'actuació*Afegir un nou punt, el 2.3:2.3.- En l'exercici de llurs funcions, els membres del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat, si estan en acte de servei, tenen la consideració d'agents de l'autoritat, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situació de perill.Explicació: Cal que els bombers siguin “agents de l’autoritat” per tal de tenir una bona cobertura legal en tots els aspectes. Si els revisors de tren o els cobradors de peatge són agents de l’autoritat,  un bomber voluntari, també no pot ser menys i ha de ser agent de l’autoritat. L’actual  Director General, en una reunió celebrada a Matadepera, ens va dir que pel fet de tenir el nomenament com a bomber voluntari, ja som agents de l’autoritat. Per evitar malentesos i tenir una claretat sobre el tema, cal que el fet de ser “agents de l’autoritat” surti reflectit i escrit en el Reglament.

 3a AL·LEGACIÓ


Article 6 Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per a l’ingrés a la Secció Activa

*Modificar l’article 6.2 c

c) Estar empadronat dins un municipi on hi hagi algun dels tres parcs de bombers als quals la persona participant vol ser adscrita, o estar empadronat a 15 quilòmetres de radi, com a màxim, algun dels tres parcs de bombers als quals la persona participant vol ser adscrita. Una persona empadronada en un municipi amb un parc de bombers, tindrà preferència sobre una altra que estigui dins el radi de 15 quilometres.

Explicació: Cal que garantir que els bombers voluntaris siguin del mateix municipi per tal de donar una resposta ràpida, per això, cal donar preferència a aquelles persones que estiguin empadronades en un municipi on hi hagi un parc de bombers. A més, cal tenir en compte que és molt diferent “està empadronat” que “tenir la residència”. La manera de demostrar que “es té la residència” és “estar empadronat”.


4a AL·LEGACIÓ

Article 6 Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per a l’ingrés a la Secció Activa

*Afegir un nou apartat “e” a la secció 6.2

d) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Explicació: És vital que un bomber voluntari tingui el carnet de conduir de la categoria C per poder conduir els vehicles del seu parc, tant per la seva pròpia seguretat com la dels seus companys i la ciutadania. És il·logic que un bomber no tingui com a requisit mínim saber conduir el seu propi camió. A més, a més, el fet de no exigir el carnet C suposa un menyspreu amb els bombers funcionari. Mateixa feina, mateix permís de conduir.


5a AL·LEGACIÓ

Article 6 Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per a l’ingrés a la Secció Activa

*Afegir un nou apartat “f” a la secció 6.2

f) Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C)

Explicació: Cal que tots els bombers voluntaris tinguin el mateix nivell de català que es demana als bombers funcionaris. Mateixa feina, mateix nivell de català.


6a AL·LEGACIÓ

Article 9 Ingrés i baixa en la Secció de Veterans

*Modificar el punt 9.5 amb un nou redactat

9.5. Els membres de la Secció de Bombers Veterans causaran baixa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya pel seu decés o quan ho sol·licitin ells mateixos.

Explicació: L’edat no ha de ser impedint per poder complir les funcions que s’especifiquen per la secció de Veterans. Una persona amb 71 o 85 anys, encara pot estar capacitada per aportar la seva experiència i coneixements. A més, a més, la secció de Veterans, hauria de ser ja un reconeixement de per vida al bomber voluntari “jubilat”.


7a AL·LEGACIÓ

Article 13 Causes i procediment de baixa

*Aclarir el punt 13.2,  a) i e): incompliment reiterat

Explicació: L’incompliment reiterat, a quantes vegades es refereix? Tres? Deu? Vint? Hi ha alguna  advertència abans de ser considerat incompliment reiterat? Cal doncs especificar que vol dir reiterat.


8a AL·LEGACIÓ

Article 13 Causes i procediment de baixa

*Afegir al punt b, de l’article 13.2, haver faltat a guàrdies obligatòries

b) Per haver faltat tres vegades en un mateix any, a les guàrdies obligatòries, a les pràctiques obligatòries, a les reunions convocades o a qualsevol altra activitat pròpia del parc respectiu, sense causa justificada.

Explicació: S’ha de contemplar un mínim d'hores de guàrdies presencials,, com a sentit de la responsabilitat i compromís amb el parc i per garantir una mínima presència per no perdre contacte amb la feina de bomber. Aquestes guàrdies obligatòries, estaran regulades en l’article 34.1


9a AL·LEGACIÓ

Article 13 Causes i procediment de baixa

*Complementar l’article 13.3 amb actuació d’ofici de la Direcció General, tot afegint una darrera frase al redactat

13.3. (...) La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, també pot actuar d’ofici alhora de tramitar una baixa  per revocació.

Explicació: Posant la darrera frase, la direcció general s’assegura que si un cap de parc no fa bé  les seves funcions i oculta alguna dada, pot actuar d’ofici per tramitar una baixa per revocació.


10a AL·LEGACIÓ

Article 17 Compensacions econòmiques

*Nou redactat de l’apartat “a” de l’article 17.1

a) Incapacitat temporal produïda en exercici de les seves funcions, per accidents en acte de servei, mentre s’estiguin fent pràctiques i assistència a cursos, i en accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda.

Explicació: Cal cobrir el risc per accidents, i aclarir quin és l’exercici de les seves funcions, per tant, cal que hi consti actes de servei, formació o pràctiques i accidents “in itenere” en trajectes a serveis, formació i  pràctiques.


11a AL·LEGACIÓ

Article 17 Compensacions econòmiques

*Afegir a l’article 17.2 una darrera frase on especifiqui que la quantitat de les compensacions econòmiques s’han de revisar cada 3 anys.

17.2 (...) La quantitat de les compensacions econòmiques es revisaran cada tres anys, i si s’escau, es modificaran.

Explicació: Cal que les quantitats de les compensacions siguin revisades periòdicament, ja que el nivell de vida també canvia i aquest fet cal estigui reglamentat. Jo he posat cada tres anys, però  podrien ser 2, 4 o els que es cregui oportú.


12a AL·LEGACIÓ

Article 18 Principis generals de les compensacions

*Afegir nou apartat 18.5,  a l’article 18

18.5 Les compensacions per incapacitat temporal per accidents produïts en exercici de les seves funcions, seran pagades a la persona membre del cos de bombers voluntaris, que ha patit la incapacitat temporal i aquesta serà mensual, i a pagar el dia 30 de cada mes, fins que finalitzi la incapacitat temporal.

Explicació: La compensació per incapacitat temporal ha de ser pagada cada mes.


13a AL·LEGACIÓ

Article 20 Assegurança d'accidents

*Afegir una nova frase al redactat de l’article 20.1 on inclogui els accidents “in itenere”

20.1 Les persones membres de la Secció Activa i de la Secció Especial, incloses les persones aspirants mentre reben la formació bàsica, són beneficiàries d'assegurança amb cobertura de risc de mort i invalidesa permanent per accidents produïts en l’exercici de les seves funcions, i en accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda.

Explicació: Cal també cobrir els accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda.


14a AL·LEGACIÓ

Article 20 Assegurança d'accidents

*Treure la frase de l’article 20.3 “i sempre que la persona interessada no tingui altre tipus de cobertura”. Nou redactat de l’article 20.3

20.3 Les despeses derivades de l'assistència mèdica-farmacèutica de la persona membre del cos de bombers voluntaris en cas d'accidents de qualsevol mena produïts en exercici de les seves funcions, i sempre que la persona interessada no tingui altre tipus de cobertura, són a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Explicació: Amb tots els respectes és pervers incloure la frase “sempre que la persona interessada no tingui altre tipus de cobertura”, ja que tothom té sempre cobertura mitjançant la Seguretat Social, per tant, és la Generalitat de Catalunya, qui ha de vetllar pels seus bombers voluntaris i pagar sempre les despeses derivades de l'assistència mèdica-farmacèutica, i més tenint en compte que la Seguretat Social no ho cobreix tot.


15a AL·LEGACIÓ

Article 34 Obligacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris

*Afegir una nova obligació a l’article 34.1

x) Fer un mínim de 16 hores de guàrdia al mes i de dues pràctiques al mes.

Explicació: S’ha de contemplar un mínim d'hores de guàrdies presencials, així com un mínim de pràctiques i formació, com a sentit de la responsabilitat i compromís amb el parc i per garantir una mínima presència i


16a AL·LEGACIÓ

Article 34 Obligacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris

*Suprimir l’article 34.2

Explicació: A l’Afegir un nou apartat “e” a la secció 6.2, aquest article ja no té cap sentit.


17a AL·LEGACIÓ

Article 36 Requisits de les persones membres del cos de bombers voluntaris aspirants a cada categoria

*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:

e) Tenir la titulació del grup C

Explicació: Per accedir a cada categoria s’hauria de tenir la titulació corresponent, com els bombers professionals. Si un oficial, sergent o caporal funcionari necessita titulació del grup C, doncs un oficial, sergent o caporal voluntari també, sempre sota la premissa de mateixa feina, mateixa titulació.


18a AL·LEGACIÓ

Article 38 Elecció i nomenament dels/de les caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació

*Afegir un nou supòsit “c” a l’article 38.1

c) Tenir la categoria mínima de caporal.

Explicació: El cap de parc ha de ser el que vulguin els seus bombers, però aquest també hauria de ser el més ben preparat i no pas el més simpàtic. Està molt bé que es valori la capacitat de lideratge i de compromís per esdevenir cap de parc, però cal endreçar la figura del cap de parc, a dia d’avui encara difosa entre les tasques administratives i les de “comandament” dels bombers al seu càrrec. Fent que el cap de parc sigui caporal, per una banda, establim una persona amb uns mínims coneixements i experiència i l’igualem amb els bombers professionals, amb la repetida premissa: mateixa feina, mateixa escala.


19a AL·LEGACIÓ

Article 38 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació

*A l’article 38.3, suprimir la frase “amb la proposta que formuli el cap d’agrupació que hagi estat elegit”

Explicació:  El cap d’agrupació NO ha d’escollir els membres del cos de bombers voluntaris. Un bomber voluntari ha d’esdevenir caporal o sergent, perquè ell vol i en relació  amb la seva experiència i coneixements, no pas per que ho digui el cap de parc.


20a AL·LEGACIÓ

Articles 45, 46 i 47

*Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives, d’inspecció i de comandament.

x) Les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques, que siguin determinades per via reglamentària.

Explicació: Cal que els caporals, sergents i oficials de bombers voluntaris també tinguin una funció de comandament en un servei, tal com passa amb caporals, sergents i oficials funcionaris, sota la premissa de mateixa feina, mateix comandament.


21a AL·LEGACIÓ

Article 62 Elecció de les persones representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

*Nou redactat de tot l’article 62:

62.1 Tenen la condició d’elegibles com a membres del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat en representació del cos de bombers voluntaris de la  Generalitat de Catalunya qualsevol bomber de l’escala activa i especial, amb una antiguitat mínima de 3 anys. Les candidatures hauran d’estar avalades per un mínim de vint bombers de l’escala activa o especial de la mateixa Regió. Les candidatures inclouran el nom i cognoms d’un suplent que, al igual que el titular, de la mateixa Regió en què es presenti la candidatura. Aquest suplent substituirà el titular, en cas de ser finalment nomenat representant, en els casos degudament justificats que impedeixin la seva assistència a les sessions del Consell.

62.2 Tenen la condició d’electors tots els bombers voluntaris de l’escala activa i especial de la respectiva Regió, considerant que cada bomber voluntari és un vot. El vot és lliure, secret, personal i directe.

63.3 La presentació de candidatures es farà mitjançant escrit adreçat pel candidat al Cap de la Regió respectiva, en aquest escrit hauran de constar, juntament amb les dades d’identificació i acreditació dels candidats, les signatures que avalen la seva candidatura. Aquestes candidatures hauran de presentar-se en el termini d’un mes des de la  finalització del període de quatre anys establert a l’article 60.3 d’aquest Decret.

64.4. Finalitzat el termini de presentació, la llista de candidatures vàlides es farà pública  en els parcs de les respectives Regions pels Caps de Regió amb una antelació de 10 dies a l’inici del termini establert per a la votació.

64.5. El sistema per escollir els representants es farà a cada parc, seguint el mateix mètode electoral com si s’escollís cap de parc, seguint els articles 39, 40 i 41 d’aquest Decret.

64.6. El resultat dels vots es manifestarà mitjançant escrit adreçat al cap de la Regió corresponent dins el termini que a l’efecte s’estableixi en el moment de donar publicitat a les candidatures. Aquest escrit anirà acompanyat del cens de bombers voluntaris de l’agrupació.

64.7. Finalitzat el termini i rebudes les votacions, els Caps de Regió, prèvia correcte recompte de vots, proposarà persones electores, proposarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, el nomenament del representant que resulti d’acord amb el cens de les agrupacions de la Regió.

64.8. Correspon al cap de Regió donar publicitat al nomenament en l’àmbit de la seva Regió, del candidat escollit.

Explicació: Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d’eleccions dels membres del consell. Per una banda, cal que s’hi pugui presentar  tothom (no només caps de parc, i així “descarreguem de feina” caps de parc, i a més a  més donem oportunitat a d’altres persones tant o més vàlides i preparades com qualsevol cap de parc). I per una altra banda, cal que el sistema de votació sigui el més democràtic possible, i és per això, que s’ha d’eliminar el vot ponderat i ha de poder votar tothom, sota la màxima premissa democràtica: 1 persona = 1 vot


22a AL·LEGACIÓ

Article 58 Funcionament

*Substituir a l’article 58.1 “trimestre” per “cada dos mesos” 

Explicació: Cada trimestre, són quatre reunions mínimes a l’any, i aquest període és insuficien per tal de garantir un mínim funcionament del consell, per tant, caldria trobar-se cada dos mesos.


23a AL·LEGACIÓ

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

*Suprimir la disposició transitòria tercera

Explicació: Si modifiquem l’article 9.5 i deixem sense efecte el límit d’edat, no cal aquesta disposició.