dimarts, 19 de maig del 2015

Eleccions municipals i Protecció Civil

Eleccions municipals. Analitzo en matèria de Protecció Civil i Emergències, les 11 candidatures que es presenten a Terrassa, ciutat on visc i on voto.

1. Partit dels Sociallistes de Catalunya (PSC)
El PSC NO PARLA en el seu programa electoral en cap moment ni de bombers, ni de Protecció Civil, ni de l'Associació de Defensa Forestal de Terrassa, ni d'incendis, ni de riscos, etc.

Un greu error, tenint em compte que els plans d’emergència caduquen al cap de 4 anys, i que a Terrassa, molts dels plans d’actuació municipal (PAM), estan caducats i hi ha alguns que tot i no ser obligatoris, si que estan recomanats, però no estan redactats. I el PSC és qui mana actualment...

La meva nota: 0

2. Convergència i Unió (CIU)
CIU, igual que el PSC NO PARLA en el seu programa electoral en cap moment ni de bombers, ni de Protecció Civil, ni de l'Associació de Defensa Forestal de Terrassa, ni d'incendis, ni de riscos, etc. 

La meva nota: 0

3. Partit Popular (PP)
Tot i ser els últims en penjar al web el programa electoral (el 19 maig, a 5 dies de les eleccions), allò que proposen sobre Protecció Civil, és molt breu, brevíssim. A la pàg. 30 trobem:

25- Potenciaremos y reforzaremos el funcionamiento de la actual Comisión Local de Protección Civil, con el objetivo de superar el carácter meramente informativo que mantiene en la actualidad.

Esta propuesta es compatible con los objetivos contemplados en el apartado de mecanismos y procesos de participación del Pla Estratègic de Participació Ciutadana.

Res més. Ni revisar els plans d'emergència, ni dotar de més recursos a l'Associació de Defensa Forestal de Terrassa, ni res en matèria contra incendis i altres riscos, etc... Una proposta que sembla més feta des d'alguna despatx de Madrid, que no pas del coneixement real de la ciutat i els seus riscos. 

La meva nota: 1

4. Ciutadans-Ciudadanos (C'S)
Aquests defensors acèrrims del bilingüisme només tenen en el seu web el programa en castellà. El que diuen sobre Protecció Civil (pàg 13):

Protección civil. Mejoraremos la coordinación y la colaboración con los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, bomberos e instituciones públicas, y fomentaremos los
vínculos con la sociedad civil facilitando la colaboración con voluntarios”

Haurien de saber que les competències en Protecció Civil a Catalunya depenen de la Generalitat de Catalunya, per tant, no cal cap coordinació ni col·laboració “con los cuerpos y fuerzas de seguridad”, ja que a Terrassa només fan tasques administratives. I suposo que quan parlen de "instituciones publicas" es deuen referir a la Generalitat oi? D'això se'n diu dir, valorar i creure en el Govern de Catalunya. 

I ja que parlem del tema, saben els Ciudadanos que algunes de les competències de Protecció Civil que estan fixades en l'Estatut de Catalunya encara no han estat traspassades? Vist el respecte que tenen per les institucions catalanes, tenint en compte les vegades que marxen del Parlament i les rebequeries que fan, els hi deu importar poc que les competències no estiguin traspassades. O potser els hi importa i molt i ja els hi està bé, tal com està tot.

En definitiva, que los Ciudadanos, han fet tres línies massa genèriques sobre Protecció Civil, que demostren el seu absolut desconeixement de la matèria i en el fons tampoc aporten res de res, a no sé que visquis a Guadalajara i no a Terrassa. 

La meva nota: 0

5. Plataforma per Catalunya (PxC)
Ni m'he mirat ni em penso mirar el programa d'aquests racistes feixistes i que tenen en la seva llista a skins neonazis i convictes de Milicia Catalana, una organització terrorista d'extrema dreta que va ser la causant dels incendis forestals a la Muntanya de Montserrat de 1986. Res bo pot venir del feixisme. RES. L'únic que espero d'aquesta gent és que es dissolguin per sempre. 

La meva nota: Esborrem el feixisme! 

6. Unió de Centre per Terrassa (UCT)
Un partit que només s'ha creat per les eleccions municipals (ja es van presentar el 2011), però que no tenen actualitzat el facebook (3 març 2013 darrera actualització) i tampoc tenen pàgina web. Consultat les propostes del 2011 i mirant les seves notícies d'aquesta actual campanya, dubto que tinguin alguna proposta sobre Protecció Civil. 

 La meva nota: 0


 7. Família y Vida (PFyV)
Els catòlics pensen molt en la família, però gens en la Protecció Civil. Cap proposta en el seu programa electoral. 

La meva nota: 0

 
8. Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Allò que més es pot assemblar a una proposta en matèria de Protecció Civil és el següent punt (pàg 7):

Aumentar medios y personal en el cuerpo de Bomberos y Policía Local. 

El desconeixement absolut. L'Ajuntament no té competències per poder augmentar la plantilla ni els mitjans del Cos de Bombers, ja que és una competència de la Generalitat de Catalunya.
El seu programa electoral està fent des d'un despatx de Madrid i no pas des dels carrers de Terrassa. 

La meva nota: 0


9. Terrassa en Comú (TeC)
Aquesta coalició que agrupa a cinc forces s'aixopluguen sota el paraigua Terrassa en Comú: EUiA, Procés Constituent, ICV, Podemos i Guanyem, presenta una sèrie de propostes

En l'Àmbit 3.11 Seguretat humana: convivència, prevenció i protecció, presenta una sèrie de punts que parlen sobre Protecció Civil, (pàg. 51-52), a partir del punt 5.

5. Incorporar en la planificació territorial i urbanística de Terrassa els criteris de prevenció dels riscos de protecció civil, especialment els d'incendis forestals, inundacions i químics, abocaments de residus incontrolats i millorar les eines tecnològiques que permetin tenir accés a tota la informació en cas d'activacions dels plans de protecció civil.
6. Continuar aprovant i actualitzant de manera continuada els plans d'autoprotecció de la ciutat, incrementant els recursos municipals destinats a aquesta matèria, tot prioritzant els afectats pel risc químic. Executar un sistema de control i autoavaluació de la implantació i compliment de les obligacions imposades en matèria de protecció civil.
7. Elaborar plans sectorials de seguretat amb perspectiva transversal i amb especial atenció a la violència masclista, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. 
8. Revisar i millorar l'accessibilitat dels vehicles d’emergències als carrers de la ciutat. 
9. Reforçar els serveis tècnics municipals de protecció civil amb recursos econòmics i humans suficients per poder desenvolupar les competències municipals que estableix la normativa. Dotar dels recursos necessaris el centre de gestió d'emergències. 
10. Redactar una ordenança de protecció civil que permeti, entre d'altres aspectes, establir un catàleg de centres i activitats no afectats pel Decret 30/2015 però que presentin un risc significatiu pel municipi i la seva població. 
11. Elaborar  un pla específic d'informació i comunicació sobre actuacions a seguir per la ciutadania en cas de risc, que contempli les especificitats de cadascú i que prevegi diferents canals i mitjans per a que arribi la informació al màxim nombre de persones. Establir un sistema de trucades múltiples simultànies. Continuar i potenciar encara més, les tasques d'informació i prevenció amb programes específics adreçats a diferents col·lectius, per fer de Terrassa una ciutat autoprotegida.
12. Demanar a les administracions competents (Diputació i Generalitat) que incrementin els recursos destinats a disminuir el risc d'incendi forestal derivat dels efectes de les ventades de ta tardor del 2014 en els torrents i rieres que travessen el terme municipal de Terrassa.
13. Elaborar un pla específic de formació per al personal municipal i les associacions ciutadanes en matèria de protecció civil per tal que integrin les actuacions corresponents en l'organització de les activitats de cada servei, especialment en les culturals i les esportives i donar suport a les entitats que organitzen activitats que, segons la normativa, requereixin mesures de protecció per la població i dels propis participants. 

Bones propostes, tot i que no parla de l'ADF ni de mesures concretes de prevenció per fer front als incendis forestals... 

La meva nota: 7


10. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC):
Hi ha 7 punts que parlen de Protecció Civil: (pàg. 22)

232- Incorporarem en la planificació territorial i urbanística de Terrassa els criteris de prevenció dels riscos de protecció civil, especialment els d'incendi forestal, inundacions i químic, i millorarem les eines tecnològiques que permetin tenir accés a tota la informació necessària en cas d'activació dels plans de protecció civil.
233- Dotarem els serveis tècnics municipals de protecció civil amb recursos econòmics i humans suficients per poder desenvolupar les competències municipals que estableix la normativa.
234- Redactarem l’ordenança de protecció civil que permeti, entre d'altres aspectes, establir un catàleg de centres i activitats no afectats dins el decret 30/2015 però que presentin un risc significatiu pel municipi i la seva població.
235- Continuarem aprovant i actualitzant de manera continuada els plans d'autoprotecció de la ciutat, tot prioritzant els afectats pel risc químic.
236- Elaborarem un pla específic d'informació i comunicació sobre actuacions a seguir per la ciutadania en cas de risc, que contempli les especificitats de cadascú i que prevegi diferents canals i mitjans per a que arribi la informació al màxim nombre de persones.
237- Elaborarem un pla específic de formació per al personal municipal en matèria de protecció civil per tal que integrin les actuacions corresponents en l'organització de les activitats de cada servei, especialment en les culturals i les esportives.
238- Donarem suport a les entitats que organitzen activitats que, segons la normativa, requereixin mesures de protecció per la població i dels propis participants.
239- Demanarem a les administracions competents que incrementin els recursos destinats a disminuir el risc d'incendi forestal derivat dels efectes de les ventades dels darrers mesos.

Important i bones mesures dels republicans, però s'han oblidat de parlar de l'Associació de Defensa Forestal que hi ha Terrassa i d'alguna mesura per evitar els incendis forestals. 

O sóc jo, o diria que les propostes en matèria de Protecció Civil d'ERC i de Terrassa en Comú, són pràcticament iguals, on només canvia la forma verbal. Bé, iguals, tampoc, contingut i literalitat són dues coses diferents, com algú m'han remarcat, ai senyo, que ja som grandets!!. Si voleu saber el perquè d'aquesta coincidència ho haureu de demanar a les respectives formacions.  

La meva nota: 7 


11. Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
13 propostes dins l'apartat “Protecció civil i emergències” (pàg. 39) i 3 propostes més dins l'apartat: “Espais lliures periurbans i ordenació” (pag 47)

(pàg. 39)

Vetllar per la constant actualització del Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM), del Pla
d’Actuació Municipal (PAM) i dels plans d'emergència específics.

Instar i reclamar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que faci les tasques de manteniment i neteja a les rieres del terme municipal.

Fomentar i establir campanyes d’educació i conscienciació en matèria de protecció civil,
prevenció d’incendis urbans i forestals, mesures d’actuació en cas de risc i perill, en tots els centres educatius de la ciutat, públics i privats, des de la primària fins la universitat.

Tenir sempre les darreres eines tecnològiques que permetin accedir a tota la informació necessària en les activacions dels plans de protecció civil.

Tenir un contacte permanent amb la Direcció General de Protecció Civil, per tal de vetllar en els criteris de prevenció i elaboració dels plans dels riscos d'incendi forestals, meteorològics i accidents químics.

Oferir cursos de formació continua per al personal municipal en matèria de protecció civil.

Dotar l’Ajuntament d’una aplicació informàtica de servei de notificacions personalitzades, a través del sistema push, per fer arribar a la ciutadania d’avisos d'emergència de Protecció Civil.

Revisar el POUM per adequar-lo a les necessitats dels diferents vehicles dels serveis d’emergències.

Instar i reclamar a la Generalitat de Catalunya a que el Parc de Bombers tingui un mínim de 8 bombers per guàrdia.

Instar i reclamar a la Generalitat de Catalunya els mitjans necessaris, a nivell de vehicles i material per al Parc de Bombers.

Ampliar les mesures de prevenció i sobretot de vigilància d’incendis forestals i interpel·lar a les diferents administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, etc) el compliment de les mateixes mesures.

Manteniment i construir més dipòsits d'aigua per ajudar en les tasques d’avituallament d’aigua en l’extinció d’incendis.

Adequar la xarxa d’hidrants i punts d’aigua a les necessitats d’extinció i risc.

(pag 47)

Introduir al Pla de l’Anella Verda l’aposta per la recuperació dels mosaics agroforestals i mesures per tal de facilitar l’establiment de ramaderia extensiva, prioritàriament ovina, caprina o bovina, que garanteixi una major vinculació entre agricultura i silvicultura així com redueixi la quantitat de càrrega de biomassa als boscos per a prevenir els incendis.

Dotar a l’Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa, dels mitjans necessaris per a realitzar la seva activitat fonamental de protecció del territori.

Impulsar i fomentar una política de trituració de podes i rostolls, per promoure el reciclatge i substituir les cremes com a mesura d’eliminació d’aquestes restes vegetals, ja que poden ocasionar incendis forestals.

La meva nota: 9


Observem doncs, que a Terrassa, el partit que governa (PSC), juntament amb els dos partits més votats i amb més regidors (CIU i PP), no han proposat res sobre Protecció Civil. RES. El dia que passi alguna  emergència a Terrassa, espero que no siguin els primers en protestar i queixar-se de què si hi ha mala coordinació, que si no s'ha fet prevenció, que si els plans no estan actualitzats, que si bla, bla, bla...

Trobem a dos partits (ERC i la coalició TeC) amb les mateixes propostes.  

Només és la CUP, és qui més propostes ha fet en temes de Protecció Civil, i són unes propostes fetes des de la base i la participació, amb un estudi de la matèria en concret i un grau de coneixement de la realitat terrassenca.  

No tinc més preguntes senyoria.