dimarts, 23 de setembre de 2014

Al·legacions a l'esborrany de reglament

La Direcció General ha enllestit un esborrany de reglament dels bombers voluntaris.

Aquest esborrany de reglament no té l’aprovació per part dels caps de parc dels bombers voluntaris membres del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya. Aquest fet és una llàstima ja que la Direcció General enlloc de buscar el màxim consens ha tirat pel dret i no ha escoltat les reivindicacions dels bombers voluntaris.   

Jo he decidit presentar una sèrie d’al·legacions, perquè sempre és millor fer alguna cosa, que no pas criticar i criticar i no fer res. Almenys, aquestes al·legacions, seran llegides i revisades i sempre puc arribar a convencer als  seus redactors.Mentre alguns bombers voluntaris es dediquen a fer la guineu (guineu en el sentit de buscar esquirols per tot arreu), el xerrameca i a ser irrespectuosos, d'altres continuem treballant per la millora dels bombers voluntaris.


Bàsicament, el resum de les esmenes vindria ser el següent:


- Ser agents de l’autoritat quan s’està de servei, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situació de perill. No pot ser que un cobrador d'un peatge sigui agent de l’autoritat, i un bomber voluntari estant de servei, no ho sigui. 


- Mateix requisit d'accés que els bombers funcionaris. Un bomber voluntari, ha de tenir, uns mínims d'exigència, i aquests han de ser els mateixos que els funcionaris. Així entre d'altres: nivell C de català i carnet de camió. I les proves físiques ha de ser les mateixes. Si la feina és la mateixa, les condicions d'accés han de ser les mateixes.


-   Un dels requisits (tal com està contemplat ara i que no s’hauria de perdre) és viure prop del Parc de Bombers. El fet de viure al mateix lloc on està el parc, és una gran avantatge pel coneixement del terreny, dels recursos, etc. I a més, hauria de ser un plus per les poblacions petites, per incentivar l’arrelament i no marxar a viure/treballar a una ciutat gran.


-  El cap de parc ha de tenir uns requisits mínims acadèmics, de formació i d'experiència. El cap de parc, no pot ser el més simpàtic, ha de ser el més ben preparat.  Per ser cap de parc, s’hauria de ser caporal, sergent o oficial. I les seves funcions, han de ser les mateixes de comandament que els funcionaris.


-  S’ha de contemplar un mínim d'hores de guàrdies presencials, així com un mínim de pràctiques i formació, com a sentit de la responsabilitat i el compromís.


-    El consell de bombers voluntaris si és l’òrgan que representa a tots els bombers voluntaris, ha de ser votat per tots els bombers voluntaris, no només pels caps de parc i de manera ponderada com passa ara. Un bomber, un vot. Democràcia 100%.I finalment, un apunt, el procés de redacció hauria de ser un procés totalment obert, transparent, participatiu i democràtic. I una vegada enllestit, el reglament hauria de ser votat per tots els bombers voluntaris. Els bombers voluntaris han de poder decidir lliurement sobre el seu futur. És això el que estem demanant a la Catalunya del segle XXI, oi? 

Aquí van les al·legacions: AL·LEGACIONS A LA VERSIÓ DEL PROJECTE DE NOU REGLAMENT QUE ES VA SOTMETRE A LA CONSIDERACIÓ DEL CONSELL DE BOMBERS/ERES VOLUNTARIS/ÀRIES DE LA GENERALITAT EN LA REUNIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EN DATA 15 DE JULIOL DE 2014.

1a AL·LEGACIÓ*Al llarg de tot el reglament substituir “Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya”, per “Bombers Voluntaris del Cos de Bombers de la Generalitat de CatalunyaExplicació: Conceptualment hi hauria d’haver un únic Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya (compost per funcionaris, voluntaris i el que calgui) i aquest reglament n’hauria de regular els bombers voluntaris del COS DE BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, per tant no crec encertat que reguli el  “cos” de bombers voluntaris. Tota referència a “cos de bombers voluntaris” hauria de ser, doncs, suprimida i substituïda per “Bombers Voluntaris del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya”.

2a AL·LEGACIÓArticle 2 Definició, naturalesa i principis d'actuació*Afegir un nou punt, el 2.3:2.3.- En l'exercici de llurs funcions, els membres del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat, si estan en acte de servei, tenen la consideració d'agents de l'autoritat, als efectes de garantir la protecció de les persones i els béns en situació de perill.Explicació: Cal que els bombers siguin “agents de l’autoritat” per tal de tenir una bona cobertura legal en tots els aspectes. Si els revisors de tren o els cobradors de peatge són agents de l’autoritat,  un bomber voluntari, també no pot ser menys i ha de ser agent de l’autoritat. L’actual  Director General, en una reunió celebrada a Matadepera, ens va dir que pel fet de tenir el nomenament com a bomber voluntari, ja som agents de l’autoritat. Per evitar malentesos i tenir una claretat sobre el tema, cal que el fet de ser “agents de l’autoritat” surti reflectit i escrit en el Reglament.

 3a AL·LEGACIÓ


Article 6 Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per a l’ingrés a la Secció Activa

*Modificar l’article 6.2 c

c) Estar empadronat dins un municipi on hi hagi algun dels tres parcs de bombers als quals la persona participant vol ser adscrita, o estar empadronat a 15 quilòmetres de radi, com a màxim, algun dels tres parcs de bombers als quals la persona participant vol ser adscrita. Una persona empadronada en un municipi amb un parc de bombers, tindrà preferència sobre una altra que estigui dins el radi de 15 quilometres.

Explicació: Cal que garantir que els bombers voluntaris siguin del mateix municipi per tal de donar una resposta ràpida, per això, cal donar preferència a aquelles persones que estiguin empadronades en un municipi on hi hagi un parc de bombers. A més, cal tenir en compte que és molt diferent “està empadronat” que “tenir la residència”. La manera de demostrar que “es té la residència” és “estar empadronat”.


4a AL·LEGACIÓ

Article 6 Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per a l’ingrés a la Secció Activa

*Afegir un nou apartat “e” a la secció 6.2

d) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Explicació: És vital que un bomber voluntari tingui el carnet de conduir de la categoria C per poder conduir els vehicles del seu parc, tant per la seva pròpia seguretat com la dels seus companys i la ciutadania. És il·logic que un bomber no tingui com a requisit mínim saber conduir el seu propi camió. A més, a més, el fet de no exigir el carnet C suposa un menyspreu amb els bombers funcionari. Mateixa feina, mateix permís de conduir.


5a AL·LEGACIÓ

Article 6 Requisits d’admissibilitat a la convocatòria per a l’ingrés a la Secció Activa

*Afegir un nou apartat “f” a la secció 6.2

f) Estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C)

Explicació: Cal que tots els bombers voluntaris tinguin el mateix nivell de català que es demana als bombers funcionaris. Mateixa feina, mateix nivell de català.


6a AL·LEGACIÓ

Article 9 Ingrés i baixa en la Secció de Veterans

*Modificar el punt 9.5 amb un nou redactat

9.5. Els membres de la Secció de Bombers Veterans causaran baixa del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya pel seu decés o quan ho sol·licitin ells mateixos.

Explicació: L’edat no ha de ser impedint per poder complir les funcions que s’especifiquen per la secció de Veterans. Una persona amb 71 o 85 anys, encara pot estar capacitada per aportar la seva experiència i coneixements. A més, a més, la secció de Veterans, hauria de ser ja un reconeixement de per vida al bomber voluntari “jubilat”.


7a AL·LEGACIÓ

Article 13 Causes i procediment de baixa

*Aclarir el punt 13.2,  a) i e): incompliment reiterat

Explicació: L’incompliment reiterat, a quantes vegades es refereix? Tres? Deu? Vint? Hi ha alguna  advertència abans de ser considerat incompliment reiterat? Cal doncs especificar que vol dir reiterat.


8a AL·LEGACIÓ

Article 13 Causes i procediment de baixa

*Afegir al punt b, de l’article 13.2, haver faltat a guàrdies obligatòries

b) Per haver faltat tres vegades en un mateix any, a les guàrdies obligatòries, a les pràctiques obligatòries, a les reunions convocades o a qualsevol altra activitat pròpia del parc respectiu, sense causa justificada.

Explicació: S’ha de contemplar un mínim d'hores de guàrdies presencials,, com a sentit de la responsabilitat i compromís amb el parc i per garantir una mínima presència per no perdre contacte amb la feina de bomber. Aquestes guàrdies obligatòries, estaran regulades en l’article 34.1


9a AL·LEGACIÓ

Article 13 Causes i procediment de baixa

*Complementar l’article 13.3 amb actuació d’ofici de la Direcció General, tot afegint una darrera frase al redactat

13.3. (...) La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, també pot actuar d’ofici alhora de tramitar una baixa  per revocació.

Explicació: Posant la darrera frase, la direcció general s’assegura que si un cap de parc no fa bé  les seves funcions i oculta alguna dada, pot actuar d’ofici per tramitar una baixa per revocació.


10a AL·LEGACIÓ

Article 17 Compensacions econòmiques

*Nou redactat de l’apartat “a” de l’article 17.1

a) Incapacitat temporal produïda en exercici de les seves funcions, per accidents en acte de servei, mentre s’estiguin fent pràctiques i assistència a cursos, i en accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda.

Explicació: Cal cobrir el risc per accidents, i aclarir quin és l’exercici de les seves funcions, per tant, cal que hi consti actes de servei, formació o pràctiques i accidents “in itenere” en trajectes a serveis, formació i  pràctiques.


11a AL·LEGACIÓ

Article 17 Compensacions econòmiques

*Afegir a l’article 17.2 una darrera frase on especifiqui que la quantitat de les compensacions econòmiques s’han de revisar cada 3 anys.

17.2 (...) La quantitat de les compensacions econòmiques es revisaran cada tres anys, i si s’escau, es modificaran.

Explicació: Cal que les quantitats de les compensacions siguin revisades periòdicament, ja que el nivell de vida també canvia i aquest fet cal estigui reglamentat. Jo he posat cada tres anys, però  podrien ser 2, 4 o els que es cregui oportú.


12a AL·LEGACIÓ

Article 18 Principis generals de les compensacions

*Afegir nou apartat 18.5,  a l’article 18

18.5 Les compensacions per incapacitat temporal per accidents produïts en exercici de les seves funcions, seran pagades a la persona membre del cos de bombers voluntaris, que ha patit la incapacitat temporal i aquesta serà mensual, i a pagar el dia 30 de cada mes, fins que finalitzi la incapacitat temporal.

Explicació: La compensació per incapacitat temporal ha de ser pagada cada mes.


13a AL·LEGACIÓ

Article 20 Assegurança d'accidents

*Afegir una nova frase al redactat de l’article 20.1 on inclogui els accidents “in itenere”

20.1 Les persones membres de la Secció Activa i de la Secció Especial, incloses les persones aspirants mentre reben la formació bàsica, són beneficiàries d'assegurança amb cobertura de risc de mort i invalidesa permanent per accidents produïts en l’exercici de les seves funcions, i en accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda.

Explicació: Cal també cobrir els accidents “in itenere” en trajecte a assistència a les pràctiques, assistència a cursos i per l’assistència a sinistres i serveis de rereguarda.


14a AL·LEGACIÓ

Article 20 Assegurança d'accidents

*Treure la frase de l’article 20.3 “i sempre que la persona interessada no tingui altre tipus de cobertura”. Nou redactat de l’article 20.3

20.3 Les despeses derivades de l'assistència mèdica-farmacèutica de la persona membre del cos de bombers voluntaris en cas d'accidents de qualsevol mena produïts en exercici de les seves funcions, i sempre que la persona interessada no tingui altre tipus de cobertura, són a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Explicació: Amb tots els respectes és pervers incloure la frase “sempre que la persona interessada no tingui altre tipus de cobertura”, ja que tothom té sempre cobertura mitjançant la Seguretat Social, per tant, és la Generalitat de Catalunya, qui ha de vetllar pels seus bombers voluntaris i pagar sempre les despeses derivades de l'assistència mèdica-farmacèutica, i més tenint en compte que la Seguretat Social no ho cobreix tot.


15a AL·LEGACIÓ

Article 34 Obligacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris

*Afegir una nova obligació a l’article 34.1

x) Fer un mínim de 16 hores de guàrdia al mes i de dues pràctiques al mes.

Explicació: S’ha de contemplar un mínim d'hores de guàrdies presencials, així com un mínim de pràctiques i formació, com a sentit de la responsabilitat i compromís amb el parc i per garantir una mínima presència i


16a AL·LEGACIÓ

Article 34 Obligacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris

*Suprimir l’article 34.2

Explicació: A l’Afegir un nou apartat “e” a la secció 6.2, aquest article ja no té cap sentit.


17a AL·LEGACIÓ

Article 36 Requisits de les persones membres del cos de bombers voluntaris aspirants a cada categoria

*En els articles 36.2, 36.3 i 36.4, afegir un nou supòsit “e”:

e) Tenir la titulació del grup C

Explicació: Per accedir a cada categoria s’hauria de tenir la titulació corresponent, com els bombers professionals. Si un oficial, sergent o caporal funcionari necessita titulació del grup C, doncs un oficial, sergent o caporal voluntari també, sempre sota la premissa de mateixa feina, mateixa titulació.


18a AL·LEGACIÓ

Article 38 Elecció i nomenament dels/de les caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació

*Afegir un nou supòsit “c” a l’article 38.1

c) Tenir la categoria mínima de caporal.

Explicació: El cap de parc ha de ser el que vulguin els seus bombers, però aquest també hauria de ser el més ben preparat i no pas el més simpàtic. Està molt bé que es valori la capacitat de lideratge i de compromís per esdevenir cap de parc, però cal endreçar la figura del cap de parc, a dia d’avui encara difosa entre les tasques administratives i les de “comandament” dels bombers al seu càrrec. Fent que el cap de parc sigui caporal, per una banda, establim una persona amb uns mínims coneixements i experiència i l’igualem amb els bombers professionals, amb la repetida premissa: mateixa feina, mateixa escala.


19a AL·LEGACIÓ

Article 38 Elecció i nomenament dels caps d’agrupació i sotscaps d’agrupació

*A l’article 38.3, suprimir la frase “amb la proposta que formuli el cap d’agrupació que hagi estat elegit”

Explicació:  El cap d’agrupació NO ha d’escollir els membres del cos de bombers voluntaris. Un bomber voluntari ha d’esdevenir caporal o sergent, perquè ell vol i en relació  amb la seva experiència i coneixements, no pas per que ho digui el cap de parc.


20a AL·LEGACIÓ

Articles 45, 46 i 47

*Afegir a les funcions dels caporals, sergents i oficials les tasques operatives, d’inspecció i de comandament.

x) Les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques, que siguin determinades per via reglamentària.

Explicació: Cal que els caporals, sergents i oficials de bombers voluntaris també tinguin una funció de comandament en un servei, tal com passa amb caporals, sergents i oficials funcionaris, sota la premissa de mateixa feina, mateix comandament.


21a AL·LEGACIÓ

Article 62 Elecció de les persones representants del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya

*Nou redactat de tot l’article 62:

62.1 Tenen la condició d’elegibles com a membres del Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries de la Generalitat en representació del cos de bombers voluntaris de la  Generalitat de Catalunya qualsevol bomber de l’escala activa i especial, amb una antiguitat mínima de 3 anys. Les candidatures hauran d’estar avalades per un mínim de vint bombers de l’escala activa o especial de la mateixa Regió. Les candidatures inclouran el nom i cognoms d’un suplent que, al igual que el titular, de la mateixa Regió en què es presenti la candidatura. Aquest suplent substituirà el titular, en cas de ser finalment nomenat representant, en els casos degudament justificats que impedeixin la seva assistència a les sessions del Consell.

62.2 Tenen la condició d’electors tots els bombers voluntaris de l’escala activa i especial de la respectiva Regió, considerant que cada bomber voluntari és un vot. El vot és lliure, secret, personal i directe.

63.3 La presentació de candidatures es farà mitjançant escrit adreçat pel candidat al Cap de la Regió respectiva, en aquest escrit hauran de constar, juntament amb les dades d’identificació i acreditació dels candidats, les signatures que avalen la seva candidatura. Aquestes candidatures hauran de presentar-se en el termini d’un mes des de la  finalització del període de quatre anys establert a l’article 60.3 d’aquest Decret.

64.4. Finalitzat el termini de presentació, la llista de candidatures vàlides es farà pública  en els parcs de les respectives Regions pels Caps de Regió amb una antelació de 10 dies a l’inici del termini establert per a la votació.

64.5. El sistema per escollir els representants es farà a cada parc, seguint el mateix mètode electoral com si s’escollís cap de parc, seguint els articles 39, 40 i 41 d’aquest Decret.

64.6. El resultat dels vots es manifestarà mitjançant escrit adreçat al cap de la Regió corresponent dins el termini que a l’efecte s’estableixi en el moment de donar publicitat a les candidatures. Aquest escrit anirà acompanyat del cens de bombers voluntaris de l’agrupació.

64.7. Finalitzat el termini i rebudes les votacions, els Caps de Regió, prèvia correcte recompte de vots, proposarà persones electores, proposarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, el nomenament del representant que resulti d’acord amb el cens de les agrupacions de la Regió.

64.8. Correspon al cap de Regió donar publicitat al nomenament en l’àmbit de la seva Regió, del candidat escollit.

Explicació: Dins un procés de total democratització i transparència cal canviar el sistema d’eleccions dels membres del consell. Per una banda, cal que s’hi pugui presentar  tothom (no només caps de parc, i així “descarreguem de feina” caps de parc, i a més a  més donem oportunitat a d’altres persones tant o més vàlides i preparades com qualsevol cap de parc). I per una altra banda, cal que el sistema de votació sigui el més democràtic possible, i és per això, que s’ha d’eliminar el vot ponderat i ha de poder votar tothom, sota la màxima premissa democràtica: 1 persona = 1 vot


22a AL·LEGACIÓ

Article 58 Funcionament

*Substituir a l’article 58.1 “trimestre” per “cada dos mesos” 

Explicació: Cada trimestre, són quatre reunions mínimes a l’any, i aquest període és insuficien per tal de garantir un mínim funcionament del consell, per tant, caldria trobar-se cada dos mesos.


23a AL·LEGACIÓ

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

*Suprimir la disposició transitòria tercera

Explicació: Si modifiquem l’article 9.5 i deixem sense efecte el límit d’edat, no cal aquesta disposició.


 

15 comentaris:

 1. Porto 4 anys com a aspirant a BV esperant a que surti la tant esperada convocatòria. En aquests 4 anys he estat col·laborant amb tot el que he pogut al parc i per sort he sigut acollit com un mes. Com coneixedor dels problemes que pateixen els BV entenc moltes de les reivindicacions que escrius aqui i coincideixo amb tú amb la majoria de les al·legacions que fas. Ara bé quan parles de un accés a BV amb les mateixes proves que fà un bomber professional crec que t'equivoques i aqui la meva explicació. Un dels constants motius de discussió entre BV i BP és que els BP al·leguen que l'accés al cos de BV desde sempre ha sigut els de ser conegut del cap de parc i el de passar unes proves físiques més que questionables degut a la seva facilitat per passar-les. Doncs bé en el nou reglament ja es contempla una convocatòria pública on els que treguin les millors notes serán els que entrarán a fer el curs de BV. Per aquest procés estic disposat a passar, està clar que els temps canvien i ens hem d'amoldar a les noves situacions que ens apareixen al davant i queda clar que el cos de BV necessitava desde fa molts anys unes proves d'accés amb un nivell d'exigència molt superior al nivell que hi havia actualment, ara bé, tu dius que els nous aspirants hem de passar les mateixes proves que un BF. Jo et plantejo 2 problemes, primer si passo les mateixes proves que un BF per entrar a BV, estem parlant de que el dia que surti una oposició jo si volgués entrar a BF les proves físiques ja no les hauria de fer? I el altre inconvenient principal, si a mi s'em demana el requisit de passar unes proves físiques de tal nivell, potser també es podria demanar que a tots els membres que ja formeu part del cos de BV es començin a passar unes proves fisiques anuals per mantenir un estat fisic decent per desenvolupar les funcions que feu no? Està bé que per als nous aspirants ens reclameu tindre el carnet C, un nivell C de Català i unes proves físiques molt superiors a les que heu passat tots els actuals BV de Catalunya, ara bé també haurieu de pensar que podeu exigir-vos als que ja sou dins el cos i porteu molts anys acomodats

  Això es tot i sento la parrafada però m'agradaria saber la teva opinió respecte les meves preguntes, gràcies!

  ResponElimina
  Respostes
  1. benvolgut anònim,
   Estem parlant de fer de bomber, amb tot el riscos que implica tant per la pròpia seguretat, com la dels companys, com a la ciutadania, per tant, un cos de bombers ha de tenir les millors persones preparades, no pas, aquells que els hi faci més il·lusió. Torno a dir el mateix, els bombers voluntaris fan la mateixa, repeteixo, la mateixa feina i tasca que els bombers professionals, doncs aixi, ha d'haver igualtat en tot. No potser que els bombers voluntaris siguin uns simples aficionats amb molta voluntat, valgui la redundància. Això no és un joc.

   Elimina
  2. T'agraeixo la teva resposta Marc, però com imaginava no has respós les meves inquietuds. En les meves paraules ja he reflexat que en el nou reglament diu que els futurs aspirants a BV haurán de passar unes proves i els millors qualificats serán els que entrarán al cos, com en tota oposició vaja. Ara bé tu dius que el cos de BV de Catalunya ha de tindre les millors persones preparades i jo et dic que a partir d'aquesta convocatòria el cos de BV contará segurament amb les persones millor preparades tant fisicament com espero que psíquicament. El problema es que seguint les teves paraules que passa amb tots els que heu entrat fins ara? Segur que actualment el 100% del cos de BV conta amb persones preparades fisicament per resoldre els serveis que heu d'afrontar diariament? Segur que tots els BV feu pràctiques a nivell intern de parc per renovar i assolir nous coneixements? La resposta la sabem tant tu com jo i tothom que estigui ficat en el món bomberil. Ara bé et torno a plantejar perquè tu i altres voleu exigir tant als nous aspirants quan vosaltres no us exigiu ni la meitat d'aquests requisits. Si el dia de demà a mi se m'exigeix que tingui el carnet C i el nivell C de Català vui que als meus companys que ja són BV també s'els hi reclami aquests requisits per continuar sent BV. I respecte les fisiques vui revisions anuals o cada dos, tres anys perquè el fet de ser bomber tant voluntari com professional requereix un bon nivell d'estat fisic per desenvolupar correctament totes les funcions.

   Elimina
  3. Hola!
   Ho he respòs en un altre comentari, però ho torno a dir. Ens dius que perquè no fem les mateixes proves els que estem a dins? Doncs mira, per mi, endavant, ja podem desfilar tots i fer noves proves si cal. I en el meu cas, si no estic preparat, doncs me'n vaig cap a casa.
   Potser el passat no el podem canviar, però si el futur, per això dic que els que vinguin de nou, que siguin els millors.
   En d'altres articles al meu blog, també comento que cal fer netejar i tot aquell que fa anys que no apareix pel parc o que no compleix amb un mínim, que marxi. Si et fixes, en les meves al·legacions, demano que hagin unes guàrdies obligatòries al mes, així el compromís no es perd.
   Gràcies!
   Marc

   Elimina
 2. Totalment d'acord.

  Només afegir...

  Si se'ns demana fer una convocatoria publica, un concurs-oposició, típic per accedir a un cos de funcionaris, se'ns demana el carnet C, se'ns demana el C de Català, i se'ns demana tot el que dius... Mateixa feina, mateix tot? i el sou? No pensis que nomes m'importa això pero tampoc som "burros" els nous aspirants per preparar unes proves que sembli qe serem Bombers de la NASA o algo per l'estil, quan si despres entrem seguirem sent "putus voluntaris" com desgraciadament diuen alguns (entenent alguns com també gent de dins del cos de bombers voluntaris...). Per tant, tal com diu el comentari anterior, els que ja esteu dins també hauríeu de fer aquest "canvi", no? Perque mateixa feina, mateix tot.. o es que els que ja ho sou ja no fareu la feina... perquè si s'apliquen aquest canvis a tothom, molts i molts bbvv farien baixa per no complir-ho (i qui digui que no és que no coneix la realitat).

  En definitiva si se'ns demana tant als nous, crec que és de Justícia que no siguem uns simples Bombers Voluntaris (perquè si alguna vegada heu preparat una opo sabeu el sacrifici que és.. ) i crec que directament hauríem de ser funcionariss!!!! (no és el que vul eh!) pero si es tot tot tot igual???? Per tant, hauria de canviar tooooot el model, i canviar el nom perquè només el que comporta aquest acces es perque almenys ens canviin el nom perquè Voluntaris no és el més adient, ja no ho era abans i menys ho serà si es canvia tot tal com dieu.

  Apa, una altra parrafada... Espero que hi hagi un equilibri i que nomes és una opinió i que m'he pogut equivocar en moltes coses, però d'això es tracta, que cadascú digui la seva i parlar-ne. Democràcia, no? Perquè la gent de fora no és bombera però aquells que ho volen ser estan directament implicats en tot això....

  Salut i segueix en la lluita!

  ResponElimina
  Respostes
  1. No has de ser bomber de la NASA, has de ser bomber de la Generalitat de Catalunya amb el que implica a nivell de coneixements i de formació i de preparació. No entenc que demano una excel·lència i uns requits mínims per tenir el millor cos de bombers i la gent només veu pegues per tot arreu.
   Saps perquè alguns ens anomenem com a "putus voluntaris", perquè fins ara, s'entrava per amiguisme, les proves eren ridícules i zero exigències. Si volem tenir un cos de bombers del segle XXI hem de ser els millors en tot.

   Elimina
  2. En primer lloc, lo de la NASA era un dir. Per mi Bombers Generalitat son els millors i no per fer la pilota, donant mil patades a molts altres organismes, parlant d'operativitat clar, un exemple l'excarcelació.

   Deixant de banda això, em remeto al que preguntava abans i al que has respós a l'Enric aqui abaix ("abans d'entrar, deixin sortir")... També haureu de canviar els que ja hi sou dins??? O només els nous? Es com si jo entro i quan soc dins dic que no era suficient i que es posin mes barreres als proxims amb la idea de tancar i que no entri ningu mes,,, una paradoxa perque despres si que es volen noves convocatories. Ho voleu tot.

   El que vull que veieu és que desde fora es veu això: Voleu que entri gent nova, amb un sistema diferent (vale), amb barreres i requisits de funcionari i per gent que es un coco i triatletes que despres no saben per on agafar un mall o la pulansky i que no tenen ilusio ni passio per aquest mon, aaaah i a sobre que aquests que passin que no siguin mes que vosaltres sino iguals. Osigui un tiu que ha preparat la opo amb el que aixo implica, esforços, plors, dietes, entrenos, hores i hores d'estudi, deixar amics, festes, novio/a, familia, treballs, compromissos (prqe si de veritat vols entrar es aixo el que toca) despres sigui aixo, un bomber voluntari...doncs que es canvii el nom. Perque un cop dins es molt facil dir mira que es canvii el sistema d'acces (qe estic d'acord eh!!! pero sense pasar-se, que som o serem VOLUTARIS) ... Perque si ara us diuen que tots a 0 i tots a passar les proves que?? caqueta!!!!! I no dubto que tu hi estiguessis disposat a fer-ho i que ho passesis (et conec) pero tampoc dubto que hi hagin molts que estiguessin disposats. Perque si entrem, en un servei on coincideixin bbvv i bbff fent la mateixa feina, seguira havent-hi gent que no sera igual (bbvv nous i bbff iguals pero bbvv antics no).

   Mira Creu Roja, en 2 dies ets voluntari, i en 50 hores ets socorrista, i son complementaris als tecnics del SEM i si, en molts casos fan la mateixa feina, pero son VOLUNTARIS. Que si, que hem d'estar preparats pero tampoc ens hem de flipar! perque sino la generalitat acabara amb el sistema dels funcionaris, perque si veu qe es el mateix un tiu qe entra a bbv qe a funcioanris...doncs adeu funcionaris i faran parcs de voluntaris amb 50, 60, 70 tios per parc i segur qe es cubreixen les 24h qe ara fan els bbff..

   Diria moltes coses mes i molts mes suposits i tot ho exagero molt per tal de que sigui mes comprensiu (com lo de la NASA) pero no us ho agafeu al peu de la lletra..

   I gràcies per respondre aquest bonic debat - diàleg.

   Salut!

   Elimina
  3. Hola!
   Amb tot els respecte, crec que confons ser voluntari amb un "viva la vida". t mateix dius: "hem d'estar preparats pero tampoc ens hem de flipar!". Doncs, ho sento, però si que ens hem de flipar. Insisteixo, estem parlant per ser bomber i això implica tenir la millor gent i els més preparats per a poder respondre a qualsevol emergència i per la pròpia seguretat de tothom. Ser voluntari és un segon nom, que només et diferència a nivell contractual, però el primer nom, no ho oblidis és ser bomber.
   Ens dius que perquè no fem les mateixes proves els que estem a dins? Doncs mira, per mi, endavant, ja podem desfilar tots i fer noves proves si cal. I en el meu cas, si no estic preparat, doncs me'n vaig cap a casa.
   Gràcies a tu per les aportacions!

   Elimina
  4. Això és el que volia escoltar:

   "Ens dius que perquè no fem les mateixes proves els que estem a dins? Doncs mira, per mi, endavant, ja podem desfilar tots i fer noves proves si cal. I en el meu cas, si no estic preparat, doncs me'n vaig cap a casa. "

   Si és així, endavant. És de justícia.

   PD: Això si, no ho demanareu pas això jejejejeje

   Salut! i espero impacient un següent article!

   Elimina
 3. Per que quedi clar a tothom. Aquí us adjunto tal qual, el punt 4 recollit en l'acta de la reunió celebrada en el Consell de BBVV el dia 13 de març de 2013. Com podeu veure el fet de modificar l'actual reglament era per canviar l'actual accés, les revocacions, la distància, l'edat i alguna petita cosa més. Modificar més coses suposava fer un nou reglament i per tant arriscar-nos a no tenir nova convocatòria fins ves a saber quan.

  4. Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
  El president cedeix la paraula a la subdirectora general Operativa per tal que expliqui aquest punt de l’ordre del dia.

  La subdirectora general Operativa lliura als membres del Consell una comparativa entre el Reglament 246/1996, de 5 de juliol [...] i l’esborrany de modificació d’aquest Reglament de data 26 de novembre de 2012.

  Seguidament, comenta que per al•lusions al correu electrònic que va trametre el senyor Jordi Gassió i Borràs als membres del Consell en què exposava que la modificació del reglament del cos de bombers voluntaris no havia pogut tirar endavant atès que la Subdirecció General Operativa l’havia aturat, vol explicar els motius.

  La subdirectora argumenta que no va considerar adient tirar endavant la proposta de modificació del Reglament atès que en la proposta es modificaven apartats no acordats pel Consell de Bombers/eres Voluntaris/àries i, que atès l’acord de la sessió ordinària de data 21 de setembre de 2012, els punts a modificar són el sistema d’accés i les revocacions dels membres. Pel que fa a l’altre punt a modificar, demanat pels representants dels bombers voluntaris en el Consell, la subdirectora recorda que en la sessió anterior el president ja va informar que el fet que els bombers voluntaris siguin considerats agents de l’autoritat s’ha d’establir en una norma amb rang de llei i, per tant, no pot incorporar-se en una disposició administrativa de caràcter general.

  Així mateix, la senyora Martín i Mayench exposa que no veu bé eliminar per poder sol•licitar l’ingrés a la secció activa del cos de bombers voluntaris el fet de tenir la residència dins el terme municipal del parc de bombers o a menys de 15 km. de radi, atès que la distància no implica immediatesa però si disponibilitat i, en qualsevol cas, implica una reflexió sobre el model de bomber voluntari.

  En relació amb aquest aspecte, els senyors Bucar Bergada i Carola Puli exposen que els 15 km. de radi s’haurien de tenir en compte en la baremació dels mèrits.

  ResponElimina
 4. Segueix.......
  Acte seguit, es proposa que a l’article 2 del Decret 246/1996 es faci constar que els membres del cos de bombers voluntaris depenen de l’Administració i que és molt important modificar el sistema d’accés, invertint-lo.

  La subdirectora general Operativa comenta que, d’una banda, en la proposta de modificació de data 26.11.2012 les sol•licituds es centralitzen, ara bé, cal definir com obrir les convocatòries i que tot i que l’entrevista la faci el cap de parc, la Regió d’Emergències també ha d’intervenir.

  D’altra banda, remarca que un dels requisits que s’han incorporat nous per poder sol•licitar l’ingrés a la secció activa és el fet de posseir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo, així com el fet que s’ha incorporat una prova dins el procés de selecció per a l’ingrés a la secció activa: la prova d’avaluació psicològica.

  Així mateix, pel que fa al curs de formació bàsica per a bombers voluntaris, la subdirectora general Operativa exposa que cal tenir en compte la disponibilitat pressupostària de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

  El senyor Bucar Bergada exposa que en relació amb l’entrevista, fora bo fer-la un cop es sàpiguen totes les persones que s’han presentat i, en relació amb la fase de pràctiques, que es realitzin en parcs amb adscripció de bombers voluntaris i no de funcionaris, com s’ha estat fent fins ara.

  En aquesta línea, el senyor Carola Puli exposa que seria convenient que les persones que hagin aprovat la convocatòria quedin en una mena de “borsa de treball”.
  Finalment, el president demana al Consell si estan tots d’acord amb modificar parcialment el Decret 246/1996, pel que fa al sistema d’accés i a les revocacions. Vist que els membres del Consell estan d’acord, s’acorda aprovar la constitució d’un grup de treball per a la reforma parcial del Decret esmentat, constituït per representants dels bombers voluntaris i personal de l’Administració.

  Diversos representants dels bombers voluntaris en el Consell comuniquen al president que ja es va crear un grup de treball format per representats dels bombers voluntaris i l’anterior director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, el senyor Jordi Gassió i Borràs.

  El director general està d’acord en què el grup de treball que s’havia constituït es mantingui amb les persones nomenades però considera necessari que per part de l’administració s’incorpori alguna persona del Servei d’Assessorament Jurídic així com d’altres persones que pels seus coneixements i experiència siguin adients per realitzar aquesta tasca de modificació del Reglament.

  La subdirectora general d’Administració i Recursos Humans comenta que a banda dels serveis jurídics considera que també fora bo que formés part d’aquest grup de treball una persona del Servei de Selecció i Planificació de Recursos Humans.

  El senyor Carola Puli comenta que invertint el model s’estalviaran diners ja que actualment es dóna una formació i equipació a persones que ni superen la formació o bé, si la superen, no aproven posteriorment la convocatòria.

  El senyor Vidal Franch comenta que el model a seguir hauria de ser el que hi havia en el Decret 246/1996, abans de la modificació de l’any 2000.

  Finalment, el president es compromet a facilitar als membres del Consell una proposta definitiva de modificació del Decret 246/1996 en un termini de dos mesos.


  Com podeu veure tot està recollit en les actes del Consell i ara ningú pot dir que ho desconeixia, perquè es va demanar si tothom estava d'acord.
  Repeteixo la modificació es va demanar per fer l'accés dels BBVV de forma diferent a l'actual.
  Si es vol canviar amb més profunditat, endavant, però sense aturar l'actual reforma, perquè si ho atorem ens quedarem sense entrada de nous BBVV i això sí que serà un error.

  Enric Cano
  Cap de la REG

  ResponElimina
  Respostes
  1. Benvolgut Enric,
   Gràcies per les teves aclaracions. El teu escrit és de març del 2013 i ja han passat molts mesos i han canviat moltes coses, entre d'altres, alguns membres del Consell. No entraré jo a debatre si els caps de parc del Consell tenen raó o no, ells ja es defensaran i em consta que han fet arribar un escrit al Director General.
   Pel que fa al teu escrit, només una puntualització. Dius que "Modificar més coses suposava fer un nou reglament i per tant arriscar-nos a no tenir nova convocatòria fins ves a saber quan", penso que això no és del tot cert. Si realment s'està per la feina i hi ha voluntat de canviar el reglament, es pot tenir enllestit en un parell de mesos. El problema és aquesta burocràcia que tot ho paralitza i la manca de voluntat real de canviar les coses, tant per la DG, com per alguns caps de bombers voluntaris, que encara viuen en els anys '80.
   Ara que ja s'estava debatint alguns punts, no constava gens, posar-se a modificar el reglament, però amb aquests petits canvis, només s'apedacen alguns articles i un reglament a l'alçada de les exigències d'un cos de bombers del segle XXI si que quedarà hipotecat fins ves a saber quan.
   Pel fet de voler fer entrar més gent que ara no ens agafin les preses i obrim la porta a tothom. Si els bombers voluntaris fem la mateixa feina que els professionals, cal que tinguem els mateixos requisits i les mateixes exigències i formació.
   I ja per acabar, abans d'entrar més gent, el que s'hauria de fer, és endreçar els bombers voluntaris i mirar qui realment fa anys i panys que no passa pel parc i fer-lo fora, ja que ocupa una plaça. Crec que hauríem de deixar de dir que els bombers voluntaris som uns 2.300/2.500 quan això no és així. Efectius realment operatius, devem ser la meitat. Per tant, abans d'entrar, deixin sortir.
   Gràcies novament per les apreciacions

   Elimina
 5. Jo crec que amb el model que tu proposes, es a dir, com una oposició a funcionari és erroni pels bombers voluntaris. Ja que preparar una oposció com deu mana és temps, esforç i sacrifici. Coses que la gent treballadora i amb altres resposabilitats no té. I aquesta gent treballadora poden ser, camioners, lampistes, enginyers i d'altres professions que enriqueixen el cos de bombers voluntaris amb la seva experiència.
  I si es fa com una opo de funcionaris voldra dir que entrarà gent amb el perfil d'opositor, gent jove i inexperta en el món professional, i que si tenen la ocasió de fer-se funcionaris deixaràn de ser voluntaris.
  Amb això no vull dir que estigui en contra de canviar la forma d'accès, sino que no cal anar fins l'altre extrem.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Un bomber voluntari i un bomber funcionari fan la mateixa feina i corren els mateixos riscos. Si no som capaços d'entendre això, és que no entenem què vol dir ser bomber.

   Elimina
  2. Completament d'acord amb aquest anònim, OLE!

   Elimina