diumenge, 15 de desembre de 2013

Bombers voluntaris i Prevenció de Riscos Laborals

S'acaba de fer públic, el nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) 2013-16 del Departament d'Interior.

El Pla defineix la política i els compromisos que el Departament d'Interior vol impulsar durant aquest període, amb els objectius generals a assolir, per treballar envers la integració de l'activitat preventiva dins dels sistemes generals de gestió i organització del Departament. Aquest Pla vol recollir les realitats i les necessitats existents al Departament, tenint cura de les especificitats funcionals de les diferents direccions generals i dels ens adscrits, així com de les característiques dels col·lectius professionals que hi treballen.

Pel que fa a bombers, es contempla els bombers funcionaris, el personal de la campanya d'estiu i el de les torres de guaita, però...

EN EL PLA NO SURTEN REFLECTITS ELS BOMBERS VOLUNTARIS
 
És a dir, LA MEITAT dels bombers que hi ha a Catalunya, estant deixats de la ma de Déu, en materia de Prevenció de Riscos Laborals.

Els bombers voluntaris NO tenim delegats de prevenció, salut ni seguretat. 

Els bombers voluntaris NO tenim un “Pla d'actuació i mesures a adoptar en cas de possibles situacions d'emergència dins el propi parc”. 

Els bombers voluntaris NO tenim una “Guia per l'avaluació de riscos laborals”. 

Els bombers voluntaris NO passem exàmens de salut anuals. 

Els bombers voluntaris NO se'ns té en compte en cap estadística ni estudi del Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS. 
 
Si fem la mateixa feina els bombers voluntaris que els bombers funcionaris, si correm els mateixos riscos i si als funcionaris se'ls avalua el seu estat físic i de salut, és inadmissible que en el 2013, els bombers voluntaris no se'ns tingui en compte en cap política de prevenció i seguretat laboral. 

Aquest fet perjudica greument, per una banda els propis bombers voluntaris, ja que es troben indefensos i sense cap coneixement en PRL; els bombers funcionaris, ja que veuen com els seus companys no tenen la mateixa formació ni reconeixement i per tant, tenen una clara desigualtat que els pot perjudicar en un servei; i en darrera instància, també es veu perjudicada la ciutadania, ja que la meitat del seus bombers no estan inclosos en la vulnerabilitat dels riscos laborals. 

No entenc com a aquestes alçades, ningú hagi entès encara que els accidents dels bombers, ens afecten a tots, ja que conduïm els mateixos vehicles, fem servir els mateixos protocols, tenim la mateixa formació, tenim els mateixos epis, i per tant, els estudis per reduir els accidents a bombers, haurien de contemplar a TOT el personal, no aquell que només té el nomenament de funcionari. 

Tot i que alguns argumentaran que aquest Pla és pels col·lectius professionals del Departament d'Interior, i que els bombers voluntaris no en formem part, això no és cap excusa perquè se'ns inclogui o hi hagi un estudi o pla específic que contempli els bombers voluntaris. Només cal una mica de voluntat amb els voluntaris...

Els bombers voluntaris (com els funcionaris) ens juguem la vida per salvar vides, i no podem estar indefensos en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Ah! I no demano res de l'altre món, simplement només cal aplicar la llei: 

DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Article 74, e) Corresponen a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS): Dirigir el desenvolupament de les polítiques de recursos humans, de les de prevenció de riscos laborals i impulsar i desenvolupar les pròpies del cos de bombers de la Generalitat, aplicar i supervisar el compliment del règim estatutari del cos de bombers de la Generalitat i l'específic del personal tècnic especialitzat, dels bombers voluntaris i del personal complementari assignat per a l'extinció d'incendis forestals. 

Article 117, a) Corresponen al Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos (SCSLPR) les funcions següents: Impulsar i supervisar les activitats preventives i de salut laboral de la Direcció General.

Per tant, la DGPEIS ha aplicar la prevenció de riscos laborals als bombers voluntaris, i el SCSLPR també hauria de fer-se càrrec dels bombers voluntaris, entenent que el seu àmbit és la DGPEIS i que dins la DGPEIS estan inclosos els bombers voluntaris, 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada