dimarts, 16 d’abril de 2013

L'assegurança dels bombers voluntaris


Avui parlaré del tema de l’assegurança. Una qüestió important de la qual existeix un gran desconeixement, fins i tot, entre les persones que haurien de tenir clar com funciona aquest tema. Cal dir que la informació que dono a continuació l’he extret després d’enviar una instància a la DGPEIS, on demanava que m’informessin sobre aquest tema. La resposta va ser més aviat tècnica i jurídica, tot remetent-me a ordres i articles de diferents lleis. Malgrat tot, crec que he pogut treure l’aigua clara i aquestes són les conclusions:

BOMBERS VOLUNTARIS

Capital assegurat en cas de mort per accident: 66.111 €

Capital assegurat en cas d'invalidesa per accident: 108.182 €

Àmbit temporal de cobertura: activitat + in itinere

La compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per accidents  en acte de servei de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya de les seccions activa i especial es fixa en 36,47€ per  dia durant els primers 30 dies naturals d’incapacitat temporal i en 60€  per dia a partir del dia 31 d’incapacitat temporal En aquests casos, aquest import  es percebrà a partir del primer dia d’incapacitat temporal.

No està contemplada compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per contingències comunes.


BOMBERS PROFESSIONALS

- Bombers professionals, excepte els conductors o ocupants de vehicles aeris.

Capital assegurat en cas de mort per accident: 68.030,36 € (50.000 € per la condició de bomber i 18.030,36  € per la condició de funcionari).

Capital assegurat en cas d'invalidesa per accident: 108.060,73 (72.000 € per la condició de bomber i 36.060,73  € per la condició de funcionari).

Àmbit temporal de cobertura: activitat + in itinere

- Bombers professionals conductors o ocupants de vehicles aeris:

Capital assegurat en cas de mort per accident: 123.030,36 € (105.000€ per la condició de bomber i 18.030,36  per la condició de funcionari.)

Capital assegurat en cas d'invalidesa per accident: 181.060,73 € (145.000 € per la condició de bomber i 36.060,73 €  per la condició de funcionari.)

Àmbit temporal de cobertura: activitat + initinere

La compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per accidents en acte de servei d’un bomber professional és del 100% de la seva retribució fixa i periòdica, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat. (la retribució a tenir en compte serà la del mes anterior a l’accident).

També està contemplada compensació econòmica per incapacitat temporal produïda per contingències comunes.


ALTRES DADES A TENIR EN COMPTE:

Un bomber professional que tingui disminuïda la seva capacitat per complir el servei ordinari pot ser rellevat de les funcions operatives i passar a la situació de segona activitat. Un bomber voluntari, ja pot marxar cap a casa.

La darrera estadística del Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS és de l’any 2011 (publicada al març del 2012) i NO inclou cap estudi d’accidentalitat sobre els bombers voluntaris, ni evidentment, cap mesura correctora aplicada als bombers voluntaris, per evitar o minimitzar el número d’accidents.

Els bombers voluntaris NO tenen delegats de prevenció, salut ni seguretat. 

TOTS els Parcs de bombers professionals tenen un “Pla d'actuació i mesures a adoptar en cas de possibles situacions d'emergència dins el propi parc” (incendis, inundacions, amenaces de bomba, fuites de contaminants, etc). CAP Parc de bombers voluntaris té aquest pla.

Per identificar els perills i els factors de risc dels llocs de treball (parcs de bombers) i amb la finalitat de poder eliminar-los i/o minimitzar-los, el Servei de Coordinació de Salut Laboral i Prevenció de Riscos de la DGPEIS ha elaborat una “Guia per l'avaluació de riscos laborals” dels parcs de bombers professionals. Pels parcs de bombers voluntaris NO existeix cap guia.

Anualment els bombers professionals han de passar, per normativa, exàmens de salut. Els bombers voluntaris NO participen en aquests exàmens.

El Departament d’interior té una plantilla comunicat de notificació interna en cas d’accident.  Es pot omplir com a personal propi (Funcionari, Interí, Laboral i/o Estatutari) o com a personal extern (Treballador/a extern/a, Alumne/a, Becari/ària, Visitant, Altre). El “bomber voluntari” NO surt especificat.

Una bombera professional embarassada tindrà dret a baixa maternal. Una bombera voluntària embarassada no té contemplat aquest dret.

CONCLUSIONS:

El bomber professional i voluntari realitzen la mateixa feina, però la seva cobertura asseguradora és diferent i a més, el bomber voluntari no té contemplat segons quins supòsits.

El bomber professional percebrà una quantitat superior i a més a més, té uns serveis de prevenció i de vigilància de la salut, que el bomber voluntari no té.

Per tant, existeix un perjudici pel bomber voluntari pel que fa a la cobertura asseguradora, prevenció i control de la salut, en relació amb el bomber professional.

Ha de quedar clar, però, que algunes de les diferencies són degudes al fet que els bombers voluntaris no estem sotmesos a la legislació laboral ja que no tenim vinculació contractual amb l'administració. Tot i així, penso que s’hauria de trobar la fórmula per equipar els dos col·lectius a nivell d’assegurança i seguretat laboral i de salut.

Segons l’ordre INT/35/2011 de 4 de febrer, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, s’estableix, entre d’altres, la compensació econòmica per incapacitat temporal. Cal dir que la disposició final primera d'aquesta Ordre determina que els imports que s'hi estableixen han de ser objecte de revisió amb caràcter biennal a partir de la seva entrada en vigor. Va entrar en vigor, el 4 de febrer de 2011, per tant, ja tocaria una revisió...


Fonts:
- Ordre INT/35/2011 de 4 de febrer, per la qual es fixen les quanties de les compensacions corresponents a les prestacions de les persones membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

- Instrucció 1/2013, per a l'aplicació de les millores de la prestació econòmica  d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

- VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

- Pòlissa d’assegurances d’accidents personals (número 8659919), entre Prenedora de l’assegurança: Direcció general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i l’Assegurador: “AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros”

3 comentaris:

 1. MArc!!
  Tornes a pixar fora de test!!
  A veure si entenem bé les coses d'una vegada: el "voluntari" NO te cap relació "Laboral" amb l'Administració, per tant aquesta NO te cap obligació legal (laboralment) sobre el voluntari!!!

  Em sembla que per ser voluntari, no esteu fent cap favor al colectiu!!
  si volem explicar les coses, expliquem-les bé i amb coneixement!! dir coses "no certes" es enganyar i fer merder per presionar!
  I aconseguir "no se que!".

  ResponElimina
 2. Ep! T'has deixat de dir que els voluntaris hauriem d'anar encadenats com els esclaus! què pretens que no tinguem assegurança?? En un anterior post ja has comentat que el tema de la prevenció i la seguretat laboral tampoc ha de ser contemplat pels voluntaris. Ves al tanto, que estàs jugant amb la vida d'un bomber.
  Repeteixo sóc voluntari, però abans soc bomber i per tant, exigeixo, per la meva pròpia seguretat, per la dels meus companys (professionals o voluntaris) i per la de la ciutadania, una assegurança, una mútua, i unes mesures de prevenció i seguretat laboral.

  ResponElimina
 3. Les compensacions per baixa, han canviat i s'han retallat. Ara es cobrarà menys en cas d'accident, tal com s'explica aquí: http://socbombervoluntari.blogspot.com.es/2013/05/les-retallades-han-arribat-als-bombers.html?m=1

  ResponElimina