diumenge, 14 d’octubre de 2012

Diferència Consell Bombers Voluntaris i Asbovoca

Avui parlaré de la diferència entre el "Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya" i l'ASBOVOCA (l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya). Explicaré qui és qui, ja que molta gent, no sap ni a qui representen, ni quines són les seves funcions.

El Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya, és l'òrgan legal i oficial de representació de tots els Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya. Actua en representació de tots els bombers voluntaris de cara a l'Administració. Està regulat pel Decret 172/2010, de 23 de novembre.
Està format per 7 caps de parcs de bombers voluntaris, un per cada Regió d'Emergències, i en les seves reunions, amb la Direcció General, hi assisteix, el Director General, que el presideix, 7 representants per part de la Direcció General, una secretària (per prendre acta) i aquelles persones que en aquell moment puguin aportar alguna cosa al tema que es tracta.
Aquests 7 caps de parc, són escollits de manera democràtica entre tots els bombers voluntaris. Cada regió, escull el seu representant. 

Tal com diu el Decret, les seves funcions són:
-Emissió d'informe sobre les disposicions de caràcter general que afectin els bombers voluntaris.
-Estudi i proposta de l'adopció de mesures preventives encaminades a la prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, especialment pel que fa a l'equipament i a la dotació dels parcs.
-Realització d'estudis en relació amb els riscos d'incendis potencials i dels bombers voluntaris mobilitzables en el territori de Catalunya.
-Informació de totes les qüestions relatives als bombers voluntaris, a petició de les associacions legalment constituïdes de bombers voluntaris.
-Proposta de criteris de coordinació, cooperació i assistència entre els bombers voluntaris.
-Proposta de mesures a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per millorar la formació, el perfeccionament i la capacitació dels bombers voluntaris.
-Criteris d'interpretació i de desplegament del Reglament de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i altres normes que els siguin d'aplicació.
-Elaboració d'estudis i propostes que afectin les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments exercides pels bombers voluntaris.

L'ASBOVOCA, és una associació privada (fundada l'any 1992), sense ànim de lucre i legalment constituïda i està format per socis (bombers voluntaris o no), que en una assemblea general trien un president i una junta. Els seus objectius són:
- Agrupar aquelles persones que siguin bombers voluntaris, formin part dels diferents Cossos de Bombers Voluntaris, n'hagin format part, en siguin col·laboradores, o bé hi donin suport.
- Exercir la representació dels associats davant les institucions nacionals, estatals o internacionals i també davant les agrupacions de caire semblant -estatal i/o internacional- de bombers voluntaris, o de recolzament d'aquests.
- Realitzar actuacions encaminades a conscienciar la societat envers la prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, d'accidents i de sinistres.
- Promoure activitats culturals, recreatives, esportives i d'oci en general, per a tots els associats i àdhuc pel públic en general.
- Realitzar activitats formatives per conscienciar la sensibilitat ciutadana envers els bombers i la prevenció davant sinistres o actuacions, especialment en el món dels joves i les escoles.

La diferència doncs, entre un i altre, és que el Consell és la representació oficial, és "administració" estrictament parlant i l'ASBOVOCA és una representació privada, sense dependència de cap administració. Si bé, tot allò que tingui a veure amb els bombers voluntaris ha de passar per l'aprovació del Consell i és el Consell qui s'encarrega de gestionar-ho, l'ASBOVOCA, com associació històrica i nombrosa (uns 600 socis) també és escoltada per la DGPEIS i a vegades es demana el seu assessorament. L'ASBOVOCA també és un legítim portaveu dels bombers voluntaris i la seva presència i opinió no pot ser menyspreada per cap administració. 

3 comentaris:

  1. Hola, voldria saber quants d'aquets 600 socis de l'ASBOVOCA son bombers voluntaris, i d'aquets bombers quants n'hi ha que son actius, jo en conec alguns que l'ultim servei el van fer de color taronja.

    ResponElimina
  2. Per aquesta pregunta, t'hauries d'adreçar directament a l'ASBOVOCA...

    ResponElimina
  3. Moltes gràcies Marc! De part dels bombers voluntaris de base, que anem fent, complint la nostra missió tan bé com podem en el dia a dia, però que tenim desconeixement d'aquests temes. Ara ja sabem com va la cosa :)

    ResponElimina